За института

Институтът по информатика и иновативни технологии е структурно звено от Тех Парк ОПТЕЛА. Институтът е основан през 2018 г., по Закона за юридическите лица като сдружение с нестопанска цел, провеждащо научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и технологични умения в областта на неговите приоритетни изследователски направления, както и образователна дейност и разпространение на научни знания в областите на информатиката, информационните технологии и електронното лидерство.

Цел 1

Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло.

Цел 2

Популяризиране и подкрепа на инициативи за развитие на дигиталната трансформация за подобряване на бизнес-средата, конкурентността и структурата на икономическите отношения за ускоряване на икономическия растеж и подибряванена на благосъстоянието на района, страната и Европа.

Цел 3

Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членовете си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша.

Новини

Последни новини от ИИИТ

Материална база

Към института фунционират: Лабораторен комплекс ОПТЕЛА; Научно-експертен съвет; Научно изследователски сектор; Академично издателство на ИИИТ. Лабораторният комплекс ОПТЕЛА разполага с 4 лаборатори: - Лаборатория за лазерна безопасност – р-л Володя Янев; - Лаборатория по иконометрия – р-л проф. Асен Конарев; - Лаборатория по роботика и изкуствен интелект – р-л проф. Ч. Дамянов ; - Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ) – р-л Веселин Пеев - Лаборатория по Мрежови комуникации и облачни услуги – р-л Р. Герасимов