Студенти по Изкуствен интелект Институт по Информатика и
Иновативни технологии
Студенти работят в лаборатория Лабораторен комплекс

За института

Институтът по информатика и иновативни технологии е структурно звено от Пловдив Тех Парк. Институтът е основан през 2018 г., по Закона за юридическите лица като сдружение с нестопанска цел, провеждащо научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и технологични умения в областта на неговите приоритетни изследователски направления, както и образователна дейност и разпространение на научни знания в областите на информатиката, информационните технологии и електронното лидерство.

 

Проект РИМИС

Създаването на РИМИС – Пловдив има за важна цел формиране на специални и приоритетни условия на локалната територия на Пловдивска област.
Формирането на повече принадена стойност при функционирането на Пловдивската икономика обуславя по-висок жизнен стандарт за населението на тази територия.

В този регионален модел се определя увеличаване на дела на индустриализацията в областната икономика.

От изключително важно значение за получаването на по-голяма принадена стойност на произведените в региона индустриални продукти е използването на онлайн бизнес модели за продажби извън региона и по света.

Цели

Популяризиране и подкрепа на инициативи за развитие на дигиталната трансформация за подобряване на бизнес-средата, конкурентността и структурата на икономическите отношения за ускоряване на икономическия растеж и подибряванена на благосъстоянието на района, страната и Европа.

 

Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членовете си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша.

Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло.

 

Материална база

Към института фунционират:

Лабораторен комплекс ОПТЕЛА;

Научно-експертен съвет;

Научно изследователски сектор;

Академично издателство на ИИИТ.

Лабораторният комплекс ОПТЕЛА разполага с 4 лаборатори:

– Лаборатория за лазерна безопасност – р-л Володя Янев;

– Лаборатория по иконометрия – р-л проф. Асен Конарев;

– Лаборатория по роботика и изкуствен интелект – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ) – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по Мрежови комуникации и облачни услуги – р-л Р. Герасимов

http://www.optela.com

 

 

Полезни връзки