Колонка на главния редактор

Уважаеми читатели,
През тези първи почти две десетилетия на новия век сме свидетели, как Интернет, цифровите комуникации и информационните технологии оказаха неимоверно и всеобхватно въздействие върху всички аспекти на живота – общество, наука, бизнес, образование. Силно интердисциплинарния характер на съвременната наука и образование и уменията да се трансформират знанията, се оказват изключително важни за бъдещето развитие на сегашното поколение от професионалната общност, а в по-общ план и за бъдещия просперитет на нацията.
Издаването на списанието „Информатика и иновативни технологии“ е компонент от мащабната програма на Образователния комплекс на „Тех Парк Оптела“ АД, включващ Висше училище, Професионална гимназия, Европейски колеж и Академично издателство.
Предвиждаме някои от броевете на списанието да са тематично фокусирани върху актуални приложни проблеми на информатиката и иновативните технологии в сферата на икономиката, обществото и социалния живот. Този първи брой е посветен на блок-чейн технологиите. Една много нашумяла напоследък технология около криптовалутите и киберсигурността на валутните транзакции. Експертите са единодушни в оценките си за всеобхватното приложение на блок-чейн технологиите в краткосрочна перспектива.
Съзнаваме, че не можем да се равняваме с известните и реномирани издания, имащи многогодишна история, традиции и опит, с добит импакт-фактор и ранг в международните бази данни за научни публикации, като Scopus и Web of Science. Започваме с издаване на списанието на български език и свободен достъп до сайта на списанието. Ще се публикуват обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, информация от дискусии и прояви от научни форуми, юбилейни чествания и рецензии на книги, всички, фокусирани върху специализираната насоченост на списанието. Надяваме се постепенно да се утвърдим като полезно и желано списание за българските инженери, информатици, изследователи, докторанти и студенти, имащи афинитет към информатиката и иновативните технологии.
Издателският съвет счита, че предлаганите в списанието материали ще помогнат на читателите не само като информация за състоянието на обсъжданите в него проблеми, но и ще породи конкретно желание за действие в професионалната им реализация.
От своя страна Редколегията има амбицията предлаганата на читателите информация да бъде освен практически полезна, но и да удовлетворява високите критерии и дименсии на научната периодика. Редколегията си пожелава успех в това благородно начинание.
Уважаеми читатели, Редколегията с голяма благодарност ще приеме за разглеждане обзори и оригинални работи от своите читатели в проблематиката на списанието. С благодарност ще бъдат приети също и Вашите предложения и препоръки за подобряване на стила и качеството на списанието. Така, че очакваме Ви. Информатика
и
иновативни технологии

ISSN 2682 – 9517 № 1 (1), 2019

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Блок-чейн технологии Особености на blockchain технологията
Кр. Крумов, Ат. Атанасов………………………………3

Приложение на интелигентни договори, базирани на ethereum блокчейн за целите на застрахователни услуги
В. Алексиева, Х. Вълчанов, А. Хулиян……………..7

Блоковите вериги като пробивни институции и протоколи за осигуряване на доверие между заинтересованите страни
П. Русков……………………………………………….15

Моделиране на платформа за управление на услуги с блокови вериги в структурата на туристически комплекс
Р. Драганов……………………………………………25

Обзор
Модели, идентификация и управление
Н. Маджаров………………………………………..30

Оптимизация
Стратегии за вземане на оптимални решения
С. Стоянов, С. Стоянова…………………………….36

Изследване на евристични алгоритми за многомерна оптимизация
Д. Борисов…………………………………………….42

About The Author

Leave Comment