Institute of Informatics and
Innovative technologies
Институт по Информатика и
Иновативни технологии
Студенти работят в лаборатория Лабораторен комплекс ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО
ПРОГРАМИРАНЕ И РОБОТИКА

За института

Институтът по информатика и иновативни технологии е структурно звено на Пловдив Тех Парк. Институтът е основан през 2018 г., съгласно Закона за юридическите лица, като сдружение с нестопанска цел, извършващо научноизследователска и развойна дейност (НИРД), с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и технологични умения в областта на приоритетните си научни области, като както и образователна дейност и разпространение на научни знания в областта на информатиката, информационните технологии и е-лидерството.

Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив

Създаването на ДДТИ – Пловдив има за важна цел формиране на Регионална Иновационна Долина в Южен Централен район на Република България в направление „Продоволствена сигурност и безопасност на храните“ в съотвествие с интелигентната специализация  на  региона  по  ИСИС  –  „Индустрия за здравословен начин на живот, биоиконимика и биотехнологии“като ключов компонент от стремежа на Новата европейска програма за иновации в Европейския съюз.


Създаване на процъфтяваща екосистема от предприемачи, изследователи и инвеститори, които да си сътрудничат и да споделят своите знания и опит в приложението на дълбоките технологии в хранителната индустрия.


Да насърчава дълбокотехнологичните иновации, които се основават на авангардна наука, технологии и инженерство, които често съчетават напредъка във физическата, биологичната и цифровата сфера и имат потенциала да осигурят решения, водещи до промени, в контекста на глобалните предизвикателства.


Инициатори за учредяване на сдружение „Долината на дълбоките технологични иновации – Пловдив“ са над 40 физически и юридически лица, в това число: „Пловдив Тех Парк“ АД, „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „ИТ Академия“ АД, Частна Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки „Академик Благовест Сендов“,„Професионален Частен Европейски Колеж по Иновативни Технологии“, „Е-Бизнес Клъстер“ и множество други иновативни компании от пловдивския регион.

Към настоящия момент членове на сдружението са над 80 юридически и физически лица: научноизследователски организации, изследователи, предприемачи, инвеститори и иновативни старт-ъпи от Пловдив и региона.

Институът по информатика и иновативни технологии е член на Долината за Дълбокотехнологични иновации – Пловдив

Нашите цели

Популяризиране и подкрепа на инициативи за развитие на дигиталната трансформация за подобряване на бизнес-средата, конкурентността и структурата на икономическите отношения за ускоряване на икономическия растеж и подибряванена на благосъстоянието на района, страната и Европа.

Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членовете си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша.

Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло.

Материална база

Към института фунционират:

Лабораторен комплекс ОПТЕЛА;

Научно-експертен съвет;

Научно изследователски сектор;

Академично издателство на ИИИТ.

Лабораторният комплекс ОПТЕЛА разполага с 4 лаборатори:

– Лаборатория за лазерна безопасност – р-л Володя Янев;

– Лаборатория по иконометрия – р-л проф. Асен Конарев;

– Лаборатория по роботика и изкуствен интелект – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ) – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по Мрежови комуникации и облачни услуги – р-л Р. Герасимов

http://www.optela.com

Полезни връзки