Извънредно общо събрание  и Експертен съвет на Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” /ИИИТ/ се проведе в Пловдив Техпарк АД в края на тази седмица. В петък, 22.05. 2020 г. с пряко участие или представителство в работата на тези събития взеха участие почти 1000 граждани, предимно от Пловдив. Разгледано бе и се прие  предложение за реализиране на Регионален икономически модел за интелигентна специализация — Пловдив.

За настъпили промени и следващите предстоящи действия стана ясно от одобрения дневен ред на общото събрание на членовете на «Институт по информатика и иновативни технологии».

Като първа точка беше обсъдено и одобрено приемането на нови членове на сдружението «Институт по информатика и иновативни технологии». След гласуването стана ясно, че над 30 физически и няколко юридически лица са приети за членове на сдружението. Следваше и промяна в броя и състава на управителния съвет на сдружението, като нов негов член стана доц. д-р инж. Светозар Нейков, председател на Управителния съвет на СНЦ «ТО на НТС с ДНТ — Пловдив».

С друго решение се промени броя и състава на членовете на Контролния съвет на сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии». От контролния съвет на сдружението беше освободен поради пенсиониране  инж. Петър Стайков.

След регламентираните организационни промени с пълно съгласие бе прието решението за участие на сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии» в Европрограма на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия: 2020CE16BAT012 – „Подкрепа за участието на гражданите в изпълнението на политиката на сближаване, с краен срок за представяне на проектни предложения — 01.06.2020г.» Всички решения бяха подкрепени единодушно от  членовете на ИИИТ.

След Извънредното общо събрание  се премина към Експертен съвет на Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” /ИИИТ/, на който беше представено Предложението за Регионален икономически модел за интелигентна специализация – Пловдив.

Д-р ик. инж. Петър Нейчев представи Предложението за РИМИС – Пловдив www.rimii.bg

Проф. д.ик.н. Асен Конарев представи Модел за интелигентна специализация, като обърна внимание на 3 от 19-те точки в РИМИС:

  1. Дифузията на иновациите и технологиите.

Единият е управляем т.е. активно стимулиран процес на разпространение на иновациите и и технологиите, а вторият е спонтанно протичащ процес на разпространение, който е в хоризонтална посока и така или иначе се осъществява. Основен наш акцент тука е да използваме максимално даденостите на регионалната политика и теорията на регионалното развитие за активно стимулиране на разпространението на иновациите и технологиите в нашия регион и респективно в целия Южен централен регион /ЮЦР/.

  1. Приложение на предимствата на платформената икономика в регионалното развитие на ЮЦР.

Тука искаме да кажем това, уважаеми господа, тъй като до момента не се дава възможност регионите от NUTS 2 да се превърнат в административни единици, както беше преди години в България. Тогава имаше общини, после окръзи, едва тогава област. При сегашното райониране, което го няма никъде в Европа, имаме си общини, а бившите окръзи, днес са наречни области, но на практика административно управление на регионите няма. Ние считаме, че платформената икономика  за развитие на региона, която ти дава възможност и без да имаш повече власт и административна структура, да  прогнозираш стопанското развитие на региона, е особено актуална сега. Чрез една или друга платформа ще се решават наболелите въпроси на отделния бранш, а техните администратори ще бъдат във възможност да активират непрекъснато развитието на  разработените вече платформи с цел повишаване на общата ефективност от дейността.

  1. Трансграничното и транснационалното развитие на региона.

Накратко като напомняне. Имаме вече опита от европрограмата «Интеррег», която дава възможности за разработката на някои двуезични платформи за сътрудничество. Например такава може да се осъществи между България и Турция, България с Гърция и Румъния като членове на ЕС, също така със Сърбия, Македония. Възможности има, те трябва да се активизират и чрез регионалните икономически модели.

Адвокат Димитър Гишин представи модела на четворната спирала:

Кризата промени съществуващия икономически модел и въпреки, че не е известно кой ще бъде следващият модел, той със сигурност ще изисква промяна в културата и в подхода по социално-икономическите дейности в икономиката. В нашия проект сме разгледали един модел на четворната спирала, който посочва преминаването от икономика на знанието към икономика на обществото. Обществото има вече  възможностите на интернет и на блокчейна, на изкуствения интелект, които създават условия за безпроблемна комуникация между неговите членове. Така концепцията за икономика на обществото обединява четири секторни перспективи със социалните регионални оперативни функционалности: бизнес, наука, общество и правителство.

Петя Иларионова – изпълнителен директор на ИТ Академия, представи приложенията към Проектното предложение РИМИС.

В края на заседанието беше взето решение да се подари на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” платформа за гражанско участие, която да бъде интегрирана в техния сайт.

Източник: FinTV

About The Author