Аналитичен център „Съединение“

За нас:

Аналитичен център „Съединение“ функционира като звено на  Института по информатика и иновативни технологии, който е в структурата на  „Пловдив Тех Парк“. Институтът е основан през 2018 г., по Закона за юридическите лица като сдружение с нестопанска цел, провеждащо научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и технологични умения в областта на неговите приоритетни изследователски направления, както и образователна дейност и разпространение на научни знания в областите на информатиката, информационните технологии и електронното лидерство.

Председател на ИИИТ е проф. дтн инж. Чавдар Дамянов. Университетски преподавател и учен   с основни области на квалификация и научни интереси в сферата на Изкуствен интелект, Разпознаване на образи, Невронни мрежи, Роботика и др. В тези области има над 200 научни публикации. Член е на Съюза по автоматика и информатика (САИ), Съюза на учените, Черноморската асоциация по електромагнетизъм, IEEE.

Институтът е  организатор на Ежегодна (вече три поредни години)
Международна научна Конференция по Изкуствен Интелект и Електронно Лидерство (ИИ и ЕЛ) с регистрирано научно списание „Информатика и иновативни технологии“ (www.journal.iiit.bg)  в областта на Изкуствения интелект и Е-Лидерство и с разработки – „Мислещи облаци” със свръхбързи изчисление за образователни цели с платки Raspberry Pi и Система с Гугъл устройства с ИИ за провеждане на корпоративни съвещания.

За научно-изследователската дейност в „Пловдив Тех Парк“ е създаден Лабораторен комплекс, който се използва от ИИИТ и неговия Аналитичен център „Съединение“, за подпомагане на практическото обучение на бъдещите студенти на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“,  на учениците в Гимназията по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ (https://gikn.eu/) и колежаните от Европейския колеж по иновативни технологии (https://collegeomega.com/).

Цели:

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на информатиката и иновативните технологии, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИИИТ определя следните приоритетни цели на своята дейност:

 • Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло;
 • Популяризиране и подкрепа на инициативи за развитие на дигиталната трансформация за подобряване на бизнес-средата, конкурентността и структурата на икономическите отношения за ускоряване на икономическия растеж и подобряване на благосъстоянието на района, страната и Европа;
 • Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членовете си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша.

Дългосрочните намерения (2021-2030) на Аналитичния център „Съединение“, са да:

 • Поддържа развитието на темата, за Еволюция в образованието в България и Пловдив, с проекта за привличане на индийски студенти чрез МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, както и други чуждестранни студенти чрез ИЧС.
 • Актуализира „Бялата книга“, която показва перспективните индустриални направления с голяма добавена стойност, подходящи за България – ИКТ, Туристическа Платформена икономика и Преработвателна промишленост – фармацевтична и био.
 • Работи за еврофинансиране на Регионалното развитие на Пловдив и Южен Централен Район чрез проекта Регионален Икономически Модел за Интелигентна Специализация.
 • Спомогне за развитието на Платформеното мислене и икономика с Изкуствен интелект, чрез Института по информатика и иновативни технологии, Център за Компетентност по Изкуствен Интелект и Роботика.
 • Развива Технологичния мост Пловдив – Бангалор чрез Ежегодна Конференция по време на Пловдивския международен панаир, вкл. и с фондации – БИТ Форум „Махатма Ганди“

Поддържа в актуално състояние е-медията „Индия днес“ (www.indiadnes.com), чрез ФинТВ ООД.

История:

Преди повече от 30 години около Стопанско Обединение „Оптични технологии“ и Института по лазерна техника и оптика, наследник на които е „Пловдив Тех Парк“ АД (www.optela.com), започва естественото формиране на Аналитичен Център от инженери, технолози, икономисти, научни работници, преподаватели, изобретатели, иноватори, начело със ст.н.с Владимир Рибаров, Володя Янев, д-р ик. инж. Петър Нейчев, проф. д.ик.н. инж. Асен Конарев, инж. Стефан Гълъбов,  инж. Петър Стайков, проф. Ангел Гроздин, проф. дтн инж. Чавдар Дамянов, Петя Иларионова, Атанас Костов, Венелин Йорданов,  Петър Троплев, Димитър Гишин, проф. дмн Георги Тотков, проф.  Христо Смоленов, проф. Ганчо Ганчев, доц. Мариян Милев, Радостина Нейчева, Огнян Дечев, Росен Герасимов, Стела Петрова, Райна Бонева,  доц. Георги Лафчиев, инж. Иван Петров, инж. Христо Христов, инж. Георги Русинов и други. Създаде се Национален инвестиционен фонд „Съединение“ (НИФ) и т.н.

Тази група учени и иноватори работи в класическия случай като Аналитичен център (Мозъчен тръст, Тинк Тенк) към публичното акционерно дружество „Пловдив Тех Парк“, съвместно с дружествата – „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Орфей клуб уелнес“ АД, „Етик Финанс“ АД, Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГСНВТИ) и много други пловдивски фирми и граждански сдружения. Центърът обслужва развитието на обществото и индустрията в Южен Централен Район – на територията на Пловдив, Пазарджик и Смолян. В последните 10 години бяха създадени редица значими проекти:

 • Проект за привличане на индийски студенти чрез Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) – www.mvuiel.bg
 • Бяла книга за нова Високотехнологична индустриализация – с две издания през 2014 и 2015 г. В подготовка е третото издание, което се очаква да излезе през октомври 2022 г.
 • Проект „Регионален икономически модел за интелигентна специализация“ (РИМИС) за ЮЦР – www.rimii.eu
 • Платформената икономика в туризма и финансите с Институт по информатика и иновативни технологии (ИИИТ – www.iiit.bg), Център за компетентност по Изкуствен интелект и Роботика (ЦКИИР)
 • Други разработки за анализиране на икономическите явления и прогнозиране на бъдещето

В създадените досега проекти беше използван международния опит, вкл. и от преди 1989 година от контактите с Русия, Германия, Хърватска, Турция, Гърция и най-вече новата връзка на „Пловдив Тех Парк“ АД със създаването и развитието на Технологичния мост с технологичната столица на Индия – Бангалор чрез Фондация „Българо-Индийски Технологичен  Форум „Махатма Ганди““ (www.bit-forum.org)   и проекта МВУИЕЛ „Махатма Ганди“.